Решење о именовању  директора ЈКП Комуналац  Жабари  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.  године, донела је

     Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  директора
Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари    

  Именује се Живорад Настић, дипломирани економиста из Александровца,  на  функцију  директора Јавног  комуналног предузећа  Комуналац  Жабари, на период од четири године.