Буџет

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и…

0 comments

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Жабари за 2019

На основу члана 16. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и  47/2018), Одељење за буџет и финансије Општине Жабари доноси ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И…

0 comments

Упутство за припрему буџета општине Жабари за 2019. са табелама

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ   Прилог Упутству за припрему буџета за 2019. годину -Табела за 2019. годину.

0 comments

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ   Старије одлуке и обавештења можете пронаћи ОВДЕ…

0 comments

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2017.

На основу члана 32.став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Р.Србије“ број 129/07 и 83/2014), члана 77, 78 и 79 Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“ број: 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13, 142/2014, 68/15,103/15,99/2016 и 113/2017) и чл. 10 став 3 и…

0 comments

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету

На основу члана 5 ,29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14,68/2015,103/015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/07 и 83/2014), члан 13. став 1. тачка 2. Статута општине Жабари („Службени гласник општине…

0 comments

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2018. годину

ПРЕУЗМИТЕ

0 comments

Одлука о буџету за 2018

 

0 comments

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020

 

0 comments