Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода

Основни задатак Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода је утврђивање, контролисање и наплаћивање изворних јавних прихода прописаних законом па сходно томе Одсек:

  • води првостепени поступак утврђивања прихода
  • врши канцеларијску контролу пореских обвезника
  • врши теренску контролу прихода пореских обвезника
  • врши редовну наплату изворних јавних прихода
  • врши принудну наплату изворних јавних прихода
  • води пореско књиговодство
  • формира и развија информациони систем
  • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију
  • пружа стручну помоћ пореског саветовања пореским обвезницима из области локалних изворних прихода
  • врши и друге пореске послове у складу са законом

Све потребне информације могу се добити на телефоне 012/250-840

Шеф одсека за утврђивање и наплату локалних прихода
Послови утврђивања локалних јавних прихода
064/8133-214

Порески инспектор канцеларијске контроле
Послови теренске контроле
064/8133-267

Послови наплате локалних јавних прихода и порески извршитељ
064/8133-227

Послови пореске евиденције и канцеларијски послови
064/8133-230

Е-пошта: lok.poreskazabari@mts.rs

Објаве и документа Локалне пореске администрације