Грађевинске дозволе

Захтев за издавање грађевинске дозволе се може добити у одсеку за обједињену процедуру,
контакт телефон
012/250-130, локал бр.22
064/81-33-215,
канцеларија број 18.

Новине које су предвиђене код примене обједињене процедуре по Закону о планирању и изградњи су:

1) За инвеститора, од издавања локацијских услова до издавања употребне дозволе од 01.јануара 2016.године,размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обавља се електронским путем (чл.8 и 8а);
2) Инвеститор у поступку прилаже само оне доказе који надлежни орган не може да прибави по службеној дужности;
3) Грађевинска и употребна дозвола се издају у року од 5 дана (уколико је комплетна документација) и доставља инвеститору и надлежном грађевинском инспектору (члан 8д);
4) Увођење регистра инвеститора који садржи податке о физичким и правним лицима као инвеститорима, који ће бити доступан у седишту општине, као и у електронском облику путем интернета ( члан 8в);
5) Обавеза објавњивања свих планских докумената у електронском облику и њихова доступност путем интернета, као и евидентирање у централном регистру планских докумената који води орган надлежан за послове државног премера и катастра (члан 43);
6) Формирање локалног информационог система између локалних самоуправа и ресорног министарства, који ће омогућити доступност свих дозвола у електронској форми, са обавезом доступности овог система путем интернета.