Општинска управа

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

 

Начелник општинске управе је Миловановић Небојша , дипломирани правник.

Канцеларија Начелника општинске управе је број 6 а контакт телефон је 012/250-130, локал 19
и 064/ 81-33-204.

 

Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом;
7) подноси надлежном органу за упис права на непокретностима захтев за упис права јавне својине јединице локалне самоуправе у складу са Законом;
8) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће;
9) подноси извештај о извршењу буџета четири пута годишње по истеку квартала, сходно важећим законским прописима.

 

У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. Основна унутрашња организациона јединица је одељење. Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, службе и групе.
Општинском управом руководи Начелник Општинске управе.
Радом одељења као основне унутрашње организационе јединице, руководи руководилац одељења.
Радом уже унутрашње организационе јединице, службом – одсеком, руководи шеф службе – одсека, координатор групе и координатор канцеларије.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Основне унутрашње организационе јединице, образују се као Одељења и то:

* Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности,
* Одељење за буџет и финансије,
* Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове

Унутрашње организационе јединице су:

* Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода,
* Група за обједињену процедуру,
* Група за инвестиције и инфраструктуру.