Дечији, родитељски додатак, рођење

Услуге везане за друштвену бригу о деци и то за дечији додатак, пружају се на шалтеру Општинске управе у

канцеларији бр. 10,

контакт тел. 012/250-130, локал 13

064/81-33-223

Ради остваривања права на дечији додатак у континуитету, корисник дечијег додатка обнавља право најраније 30 дана пре истека важности решења.

Детаљније информације се могу добити исто на овом шалтеру, као и информације о родитељском додатку, накнади зараде за време породиљског одсутства и одсутства са рада ради неге детета, накнади зараде за време одсутства са рада ради посебне неге детета као и једнократне помоћи за рођење детета која даје општинска управа.