Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Жабари је Мари Пауновић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи
општине Жабари.

Захтеви се подносе на адресу

Општина Жабари

улица Кнеза Милоша 103

12374 Жабари

тел.012 250 130

opstina@zabari.org.rs

ili

mari.paunovic@zabari.org.rs

Teл. служб. 064/81-33-226

са назнаком органа општине Жабари од кога се тражи информација.

 

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Свако физичко и правно лице, па и држављанин стране државе, има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности општине Жабари.

  • Захтев се подноси у писменом облику, путем поште или непосредном предајом у писарници
  • Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.
  • По  пријему  захтева,  овлашћено  лице  за  поступање  по  захтевима  за  слободан  приступ информацијама од јавног значаја дужно је да размотри чињенице и околности од значаја за обраду  захтева,  и  након  тога  упућује  интерни  захтев  одељењу,  служби,  одсеку  или  служби Градске  управе,  у зависности  од  тога  у  чијем  се  поседу  налази  тражена  информација  или тражени документ.
  • Законски рок за доставу информација или копије докумената је у зависности од врсте захтева 48 сати, односно 15 дана од дана пријема захтева, а у случају продужења рока на 40 дана, овлашћено лице дужно је да обавести тражиоца о разлозима за продужење.