Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Жабари је Чолић Љубодраг, дипломирани правник, радник општинске управе.

Захтеви се подносе на адресу

Општина Жабари

улица Кнеза Милоша 103

12374 Жабари

тел.012 250 130

sozabari@ptt.rs

[accordion][spoiler title=“ОВЛАШЋЕЊЕ“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖАБАРИ

Број: 035-10/2016-01

Датум: 26.07.2016.године

Ж а 6 а р и

 

Председник Општине Жабари на основу члана Зб.став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС „,број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ), доноси

ОВЛАШЋЕЊЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Чолић Љубодраг, дипл.правник,радник општинске управе Жабари за службено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Жабари.

Захтеви се подносе на адресу: Општина Жабари,улица Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, телефон 012/205-130

[/spoiler] [spoiler title=“СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЖАБАРИ“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,УРБАНИЗАМ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 • Динић Светлана,дипл.ецц.,начелник одељења – за послове из области свог одељења,
 • Кодић Мирјана,правник – послови везани за грађанска стања и послови правне помоћи,
 • Марковић Душан,правник – послови инвалидско борачке заштите, послови друштвене бриге о деци, финансијске подршке породици са децом и послови правне помоћи,
 • Николић Весна,економиста – послови коришћења јавних површина, накнаде за уређење грађевинског земљишта и управно-стамбени послови,
 • Здравковић Славиша,дипл.инг.грађ.- за послове из области обједињене процедуре, урбанизма, озакоњења објеката.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 • Васић Милена, дипл.ецц.,начелник одељења – за послове из области свог одељења,
 • Ивковић Надица,дипл.ецц. – за послове из области финансија ,
 • Новаковић Жељко,дипл.ецц.- за послове за утврђивање и наплату локалних прихода,
 • Марковић Светлана,дипл.ецц.- за послове за утврђивање и наплату изворних прихода локалне самоуправе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ ЗАЈЕДНИЧКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 • Чолић Љубодраг, дипл.прав.,начелник одељења – за послове из области свог одељења,
 • Пушица Сања.дипл.инг.архи.- за послове из области грађевинске инспекције, и заштите животне средине,
 • Вујчић Ненад,дипл.ецц.- за послове из области комуналних делатности. безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају из надлежности локалне самоуправе,
 • Марковић Небојша,правник – нормативно правни послови,послови збрињавања избеглих и расејаних лица,
 • Гвоздић Јелена, матичар – за послове вођења матичних књига,
 • Перић Периша, заменик матичара – за послове вођења матичних књига.
 • Златан Арсић, заменик матичара- за послове вођења матичних књига
 • Радисављевић Аца,заменик матичара- за послове вођења матичних књига.
[/spoiler] [spoiler title=“ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]

Свако физичко и правно лице, па и држављанин стране државе, има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности општине Жабари.

 • Захтев се подноси у писменом облику, путем поште или непосредном предајом у писарници
 • Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.
 • По  пријему  захтева,  овлашћено  лице  за  поступање  по  захтевима  за  слободан  приступ информацијама од јавног значаја дужно је да размотри чињенице и околности од значаја за обраду  захтева,  и  након  тога  упућује  интерни  захтев  одељењу,  служби,  одсеку  или  служби Градске  управе,  у зависности  од  тога  у  чијем  се  поседу  налази  тражена  информација  или тражени документ.
 • Законски рок за доставу информација или копије докумената је у зависности од врсте захтева 48 сати, односно 15 дана од дана пријема захтева, а у случају продужења рока на 40 дана, овлашћено лице дужно је да обавести тражиоца о разлозима за продужење.
[/spoiler] [spoiler title=“РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]
 • Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја може одбити захтев решењем, делимично или у целини, у следећим случајевима:
  1. уколико се утврди да тражена информација није информација од јавног значаја;
  2. ако би се давањем информације угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког  лица;  угрозио,  омео  или  отежао  поступак  откривања  кривичног  дела; озбиљно  угрозила  одбрана  земље,  национална  или  јавна  безбедност,  или  међународни односи;
  3. ако се документ или информација чува као државна, службена, пословна или друга тајна.
  4. када захтев за приступ информацијама од јавног значаја укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица.

   

[/spoiler] [/accordion]