Контакт

Телефон: 012 250130,
012 250 230.

Факс: 012/250-232

 

Матични број за Општину Жабари је. 07162456,

Порески идентификациони број:102672556,

Шифра делатности :8411

Текући рачун код Управе за трезор је:840-65640-21.

Председник општине и заменик председника
Председник општине Жабари: Јован Лукић
Телефон:  (+381) 12/250-130
Е-пошта:  sozabari@ptt.rs

Заменик председника општинe Жабари: Златко Драгутиновић
Телефон: (+381) 12/250-130, локал 14
Е-пошта: zlatkociga@gmail.com

Скупштина општине
Председник Скупштине општине Жабари: Дејан Адамовић
Телефон: (+381) 12/250-195
Е-пошта:

 

 


Заменик председника Скупштине општине Жабари: Драгиша Пауновић
Тел: 012/250-130, локал 15


Секретар Скупштине општине Жабари: Слободанка Мисић, дипл. правник
Телефон: (+381) 12/250-130, локал 21
Е-пошта: slobodanka.misic@gmail.com

 

 


Општинска управа

Начелник општинске управе

Небојша Миловановић, дипл.правник
Тел: 012/250-130, локал 19
email: n.milovanovic976@gmail.com

Општински јавни правобранилац

Бојан Петровић, дипл.правник
012/250-130, локал 17
email: bpet@verat.net

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности

Руководилац одељења – Светлана Динић, дипл.економиста
Тел: 012/250-130, локал 22
email: svetlana.dinic2709@gmail.com

Одељење за буџет и финансије

Руководилац одељења – Милена Васић, дипл.економиста
Тел:012/250-130, локал 18
email: milenavasic980@gmail.com

Служба буџета и трезора, локал 24

Служба рачуноводства, локал 20

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода
Тел: 012/250-840

Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове

Руководилац одељења – Љубодраг Чолић
Тел: 012/250-130, локал 18

Матична служба
012/250-130, локал 13

Месне канцеларије
Месна канцеларија Кочетин
012/337-402

Месна канцеларија Миријево
012/253-119

Месна канцеларија Ореовица
012/258-152

Месна канцеларија Полатна
012/258-166

Месна канцеларија Породин
012/256-725

Месна канцеларија Свињарево
012/253-119

Месна канцеларија Сибница
012/258-425

Месна канцеларија Симићево
012/255-150

Месна канцеларија Тићевац
012/253-163

Месна канцеларија Четереже
012/ 250-506