ОБАВЕШТЕЊЕ ЕКО НАКНАДА

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2021. године истиче рок за подношење пријаве за 2021. годину. Преузмите обавештење: Институт Михајло Пупин омогућио је да…

Објављено ЛПА   

Одлуке о порезу на имовину од 2021.године

  ПДФ: Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на …. Одлука о стопи амортизације у општини, за коју се умањује вредност непокретности (осим земљишта),… Одлука о одређивању зонама и најопремљеније зоне на територији општине Жабари Одлука о стопама пореза…

Објављено ЛПА   

Еко накнада – појашњења

Код утврђивања еко накнаде водити рачуна: – Предузетник који има привремену одјаву подноси пријаву до датума привремене одјаве, односно накнаду не плаћа само док траје званична привремена одјава – Ако у току 2020 године дође до промене општине на којој обвезник обавља активност – подноси…

Објављено ЛПА   

Одлуке у вези утврђивања пореза на имовину за 2020. годину

  Одлуке у вези утврђивања пореза на имовину за 2020. годину (“Службени гласник општине Жабари”, број 8/2019 Одлука о локалним комуналним таксама Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовуину за 2020. годину у општини Жабари Одлука о стопи…

Објављено ЛПА   

Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије. Према последњим подацима, од 14.03.2018. године важи и примењује се до следеће измене, референтна каматна стопа која износи 3,25%. Период примене Референтна каматна стопа 11.02.2016. – 06.07.2016. 4,25% 07.07.2016. – 06.09.2017. 4,00%…

Објављено ЛПА   

Захтеви

  ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ – ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ИЗВОРНОГ ПРИХОДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Образац ЗПП Захтев за издавање пореског уверења ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ Образац ЗИГ

Објављено ЛПА   

Обрасци

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.) 01012018 Правилник о…

Објављено ЛПА