Привреда, урбанизам и друштвене делатности

У Одељењу за привреду, урбанизам и друштвене делатности систематизују се укупно 13 радних места и 14 извршилаца

  • Руководилац Одељења
  • Послови економског развоја и европских интеграција
  • Грађанска стања, Стручни послови у области трговине,угоститељства и занатства
  • Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак
  • Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту, пружање правне помоћи и послови заштите и остваривање личних и колективних права националних мањина и етничких група
  • Послови у области пољопривреде и руралног развоја и
  • Послови економата и руковаоца имовине