ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Zabari Foto 3

На основу члана 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  („Сл. гласник РС“ бр.16/2018), члана 13. и 16. Одлуку о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Жабари ( “ Службени гласник општине Жабари “,број 8/2017) , члана 7. до 11. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Жабари ( “ Службени гласник општине Жабари “, број 12/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора који се налази у јавној својини општине Жабари, број: 464-6/2019-01 од 11.02.2019.године,  Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора на којима општина Жабари има право јавне својине објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА
ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА