Општинско веће

Надлежност и организација Општинског већа општине Жабари регулисана је Законом о локалној самоуправи ( “ Службени гласник РС “, број 129/07).
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и девет чланова општинског већа, чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године.

Чланови Општинског већа су:
  • Јован Лукић из Влашког Дола-председник,
  • Саша Беговић из Жабара
  • Драгиша Пауновић из Влашког Дола
  • Небојша Сарић из Ореовице
  • Дејан Станојевић из Александровца
  • Звездан Томић из Витежева
  • Горан Милосављевић из Влашког Дола.

Послове Секретара општинског већа обавља радник општинске управе правник Марко Илић из Жабара.Телефон 012/250-130  

Општинско веће:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
4. предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;
5. утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова, гаража и др. у јавној својини;
6. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина Општине,
7. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине,
8. стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
9. поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе.