Скупштина Општине

Председник Скупштине Општине Жабари је Дејан Адамовић из Кочетина

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-62/16-03 од 08.07.2016.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.10/2016 од 11.07.2016.године). Канцеларија Председника Скупштине општине Жабари је број 22 а телефон за контакт је 012/250-195 и 064/ 81-33-201.

Председник скупштине организује рад скупштине Општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом Општине.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност.

 

 


Заменик Председника Скупштине Општине Жабари је Драгиша Пауновић

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-64/16-03 од 08.07.2016.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.10/2016 од 11.07.2016.године).
Канцеларија заменика Председника Скупштине општине Жабари је број 3 а телефон за контакт је 012/250-130 и 064/81-33-203.

Скупштина Општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.


Секретар Скупштине Општине је Слободанка Мисић, дипломирани правник из Пожаревца,

Постављена решењем Скупштине општине Жабари,број 020-39/16-03 од 21.06.2016.године (“ Службени гласник општине Жабари“, бр.8/2016 од 21.06.2016.године). Канцеларија секретара Скупштине општине Жабари је број 21 а телефон за контакт је 012/ 250-130 локал 21 и 064/81-33-208.
Заменик секретара Скупштине општине Жабари је Марина Андрејић, дипломирани правник из Влашког Дола, постављена решењем Скупштине општине Жабари,број 020-235/16-03 од 16.12.2016.године (“ Службени гласник општине Жабари“, бр.17/2016 од 16.12.2016.године). Канцеларија заменика секретара Скупштине општине Жабари је број 21 а телефон за контакт је 012/ 250-130 локал 21.

 

Марина Андрејић, заменик секретара СО Жабари
Марина Андрејић, заменик секретара СО Жабари