Скупштина Општине

Председник Скупштине Општине Жабари је Адамовић Дејан из Жабара

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-8/2024-01 од : 22.01.2024.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.1/2024 од 22.081.2024.године). Канцеларија Председника Скупштине општине Жабари је број 22 а телефон за контакт је 012/250-195 и 064/ 81-33-201.

Председник скупштине организује рад скупштине Општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом Општине.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност.

 

 


Заменик Председника Скупштине Општине Жабари је Игор Чолић из АлександровцаColic

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-10/2024-01 од 22.01.2024.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.1/2024 од 22.01.2024.године).
Канцеларија заменика Председника Скупштине општине Жабари је број 3 а телефон за контакт је 012/250-130 и 064/81-33-280

Скупштина Општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

 

 


Секретар Скупштине Општине је  Иван Раденковић, дипломирани правник из Жабара,Ivan

 

Постављена решењем Скупштине општине Жабари,број 020-9/2024-01 22.01.2024.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.1/2024 од 22.01.2024.године).

Канцеларија секретара Скупштине општине Жабари је број 21 а телефон за контакт је 012/ 250-130 локал 21 и 064/81-33-263