Скупштина Општине

Председник Скупштине Општине Жабари је Адамовић Дејан из Жабара

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-41/2020-01 од : 20.08.2020.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.13/2020 од 20.08.2020.године). Канцеларија Председника Скупштине општине Жабари је број 22 а телефон за контакт је 012/250-195 и 064/ 81-33-201.

Председник скупштине организује рад скупштине Општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом Општине.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност.

 

 


Заменик Председника Скупштине Општине Жабари је Игор Чолић из Александровца

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-44/2020-01 од 20.08.2020.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.13/2020 од 20.08.2020.године).
Канцеларија заменика Председника Скупштине општине Жабари је број 3 а телефон за контакт је 012/250-130 и 064/81-33-203.

Скупштина Општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.


Секретар Скупштине Општине је  Иван Раденковић, дипломирани правник из Жабара,

 

Постављена решењем Скупштине општине Жабари,број 020-42/2020-01 од 20.08.2020.године (“ Службени гласник општине Жабари“, бр.13/2020 од 20.08.2020. године).

Канцеларија секретара Скупштине општине Жабари је број 21 а телефон за контакт је 012/ 250-130 локал 21 и 064/81-33-208.