Скупштина Општине

Председник Скупштине Општине Жабари је Адамовић Дејан из Жабара

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-41/2020-01 од : 20.08.2020.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.13/2020 од 20.08.2020.године). Канцеларија Председника Скупштине општине Жабари је број 22 а телефон за контакт је 012/250-195 и 064/ 81-33-201.

Председник скупштине организује рад скупштине Општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом Општине.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност.

 

 


Заменик Председника Скупштине Општине Жабари је Драгиша Пауновић из Влашког Дола

Постављен решењем Скупштине општине Жабари,број 020-44/2020-01 од 20.08.2020.године (“Службени гласник општине Жабари“, бр.13/2020 од 20.08.2020.године).
Канцеларија заменика Председника Скупштине општине Жабари је број 3 а телефон за контакт је 012/250-130 и 064/81-33-203.

Скупштина Општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.


Секретар Скупштине Општине је Слободанка Мисић, дипломирани правник из Пожаревца,

Постављена решењем Скупштине општине Жабари,број 020-42/2020-01 од 20.08.2020.године (“ Службени гласник општине Жабари“, бр.13/2020 од 20.08.2020. године).

Канцеларија секретара Скупштине општине Жабари је број 21 а телефон за контакт је 012/ 250-130 локал 21 и 064/81-33-208.

 

 

 

 

 


 

Заменик секретара Скупштине општине Жабари

Иван Раденковић, дипл. правник из Жабара, постављен се за заменика секретара Скупштине општине Жабари, до истека мандата Скупштине општине Жабари која је конституисана 20.08.2020. године. Решење о постављењу Број: 020-53/2021-01 од  02.09.2021.год.

Канцеларија заменика секретара Скупштине општине Жабари је број 21 а телефон за контакт је 012/ 250-130 локал 21.