Кабинет председника Општине

Председник Општине Жабари

Јован Лукић
Телефон: 012/250-130; 0648133200

1.представља и заступа Општину,
2.предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина,
3.наредбодавац је за извршење Буџета,
4. закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини,
по претходно прибављерном мишљењу Градског јавног правобранилаштва Пожаревац;
5. закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће
вредности за потребе органа и организација,
6. одлучује о залагању покретних ствари,
7. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре,
8. закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене укапитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани,
9. доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину и закључује уговор по предходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва Пожаревац,
10. закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за закључење тог уговора,
11. усмерава и усклађује рад Општинске управе,
12. доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или одлуком скупштине,
13. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 

Заменик Председника Општине Жабари

Саша Беговић

Телефон 012/250-130, локал 14;

  • Заменик председника општине је други по рангу функционер у локалној самоуправи, одмах после председника општине.
  • Заменик председника општине замењује председника општине у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.
  • Заменика бира скупштина општине, на предлог председника општине.
  • Заменик председника општине помаже председнику општине у вршењу његових надлежности и обавља друге послове које му повери председник општине.
  • Заменик председника општине може бити ангажован и на посебним пројектима или задацима које му повери председник општине.

  

Предраг Тасић, помоћник председника

Контакт телефон: 064 81 33 266

Председник Општине има  помоћника који му помаже у пословима из својих надлежности .Председник Општине посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника. О свим другим питањима о којима посебним актом не буде одлучио председник општине, одлучиваће начелник општинске управе.
Организационе послове за рад помоћника председника Општине обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.

 

Општински правобранилац

Решењем Општинског већа општине Жабари,број 112-13/2015-01 од 11.02.2015.године (“Службени гласник општине Жабари“,бр.1/2015)

за општинског правобраниоца постављен је

дипл. правник Бојан Петровић из Београда са боравиштем у Смедеревској Паланци.
Контакт телефон број 064 /81-33-216.

 

Помоћник Председника Општине Жабари за област инфраструктуре и развоја месних заједница
 Предраг Тасић. Телефон 012/250-130; 064/81-33-266.

Опис послова: Помаже председнику општине у области развоја инфраструктуре и развоја месних заједница. Посебно се ангажује на предлагању и реализацији пројеката из области путне, водоводне, канализационе и електро мреже на територији општине, а у складу са упутствима председника општине и других органа општине. Остварује контакт и стара се о презентацији пројеката од значаја за општину и месне заједнице код Министарства за инфраструктуру, ЈП Путеви Србије и других надлежних институција. Непосредно остварује контакт са Месним заједницама и другим органима и институцијама који располажу подацима и средствима неопходним за реализацију пројеката и програма од значаја за развој инфраструктуре и месних заједница. Прати стање и предлаже мере у областима спорта, културе, просвете и другим областима у сеоским месним заједницама. Врши и друге послове по налогу председника општине.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Помоћник Председника Општине Жабари за област
привреде и пољопривреде
европских интеграција и међународну сарадњу
 Предраг Стајић Телефон 012/250-130; 064/81-33-255

Опис послова: Помаже председнику општине у области европских интеграција и међународне сарадње. Ангажује се на предлагању и реализацији пројеката из области међународне и регионалне сарадње. Остварује контакте са међународним организацијама и агенцијама, владиним и невладиним организацијама. Стара се о прихватању и примени европских стандарда у свим областима из надлежности општине и органа општине. Посебно прати стање и предлаже мере из области људских и мањинских права. Остварује контакте са грађанима на привременом раду у иностранству и њиховим удружењима, са надлежним Министарством за дијаспору и другим надлежним институцијама и органима.

Помаже председнику општине у пословима из области привреде, мале привреде и пољопривреде. Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења у вези са питањима од значаја за развој привреде и пољопривреде. Стара се о организацији сајмова и изложби на територији општине и промоцији приватног предузетништва и пољопривредних производа, стара се о организацији стручних предавања, помаже у пословима регистрације пољопривредних газдинстава. Прати реализацију одлука органа општине у области привреде и пољопривреде. Стара се о едукацији пољопривредних произвођача, остварује сарадњу са стручним службама Завода за пољопривреду и другим специјализованим организацијама и предузећима и предузетницима, привредном комором и удружењима приватних предузетника и удружењима грађана из области привреде и пољопривреде. Остварује контакт са Националном службом за запошљавање, као и послодавцима, разматра могућности и даје предлоге за отварање нових радних места и упошљавање незапослених лица. Прати јавне конкурсе надлежних министарстава и ангажује се на обезбеђивању новчаних средстава и инвестиција од значаја за општину. Врши и друге послове по налогу председника општине.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).