ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА НЕОПАСНОГ ОТПАДА 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе општине Жабари, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015),

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу Постројења за третман неопасног отпада – отпадних гума и пластике
на к.п. бр. 5153/3 К.О. ЖАБАРИ

I. На јавну презентацију излаже се Урбанистички за изградњу Постројења за третман неопасног отпада – отпадних гума и пластике у Жабарима на кп бр 5153/3 К.О. ЖАБАРИ евиденциони бр. 10/2018 од 20. априла 2018.године, који је израдило „ИЛИЋ И ОСТАЛИ” о.д. Смедеревска Паланка,подносиоца захтева ОПШТИНЕ ЖАБАРИ из ЖАБАРА.

II. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Групи за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе општине Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 103/I, 12 374 Жабари, путем писарнице Општинске управе општине Жабари.

III. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Славиша Здравковић дипл. инж. грађ. (канцеларија за обједињену процедуру, тел. 012/250-130).
IV. Јавна презентација Урбанистичког пројекта биће организована у трајању од 7 дана у периоду од 27. априла 2018.године до 04. маја 2018. године у просторијама Општинске управе општине Жабари, у канцеларији за обједињену процедуру, сваког радног дана од 11.00 – 14.00 часова.

Група за обједињену процедуру,
Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности
Oпштинске управе општине Жабари

  1. Страна обједињене процедуре
  2. Оглас
  3. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА НЕОПАСНОГ ОТПАДА  (преглед, преузимање)