ЈАВНИ ПОЗИВ

Maja Petric Vgq49l9i4ee Unsplash (1)

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2021. ГОДИНИ

 


 1. Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији општине Жабари, да поднесу захтев за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у секторима:

– Сектор меса – Шифра инвестиције 101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла оваца и овнова које се користе за производњу меса.

– Сектор воћа, грожђе, поврће и  цвеће – Шифра инвестиције 101.4.1., Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака

– Сектор воћа, грожђе, поврће и  цвеће – Шифра инвестиције 101.4.2., Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

 1. Период за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2021. годину, траје од дана објављивања јавног позива на сајту општине Жабари и огласној табли Општинске управе општине Жабари, па до утрошка средстава планираних за ове намене, односно најкасније до 28.12.2021.

III. Износ подстицајних средстава за шифру инвестиције 101.2.1. је 90% од инвестиције а максимално 100.000,00 динара по газдинству. За шифру инвестиције 101.4.1 је 90 % од инвестиције,  а максимално 100.000,00 динара по газдинству. За шифру инвестиције 101.4.2. је 90% од инвестиције а максимално 50.000,00 динара по газдинству.

 

 

 1. Право на коришћење средстава могу остварити газдинства која испуњавају следеће услове:

– да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем или производњом/инвестицијом на територији општине Жабари;

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.2.1. су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ на крају инвестиције имају најмање 10, а највише 300 приплодних оваца. Квалитетна приплодна грла за које се конкурише у оквиру ове мере не смеју бити старија од 15 месеци.

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.4.1 у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака, 0,3-100 hа другог воћа и 0,2 -100 ha винове лозе.

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.4.2 су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 ha пластеника или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном простору.

 1. Образац захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за све секторе у оквиру овог јавног позива преузима се на писарници Општинске управе.

Уз попуњен захтев се доставља:

 • Пријаву, која се преузима на писарници Општинске управе
 • Изјаву, која се преузима на писарници Општинске управе
 • Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
 • Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 202 годину;
 • Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 • Доказ да је извршена уплата
 • За сектор меса: Уговор као доказ о куповини квалитетних уматичених грла стоке, Доказ о броју грла у складу са мером за коју конкуришем у оквиру свог газдинства, Доказ да је прибављено грло уматичено.
 • За сектор воћа – за саднице: Извод из регистра земљишних површина, Рачун, фактура или фискални исечак и готовински рачун за опрему која је купљена као доказ о куповини опреме и садница, Отпремница, сертификат о квалитету садног материјала, Здравствено уверење за садни материјал.
 • За пластенике: извод из регистра земљишних површина, рачун, фактура или фискални исечак и готовински рачун за опрему која је купљена као доказ о куповини.
 1. VI. Захтев са пратећом документацијом предаје се на писарници Општинске управе Жабари, на адреси Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком за Комисију за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2021. годину.

Рок за пренос подстицајних средстава је 45 дана од дана пријема и достављању доказа о извршеној инвестицији.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати.

VII. Јавни позив ће бити објављен на сајту општине Жабари, огласној табли Општинске управе општине Жабари и месним канцеларијама.

VIII. Детаљне информације могу се добити од Комисије за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари, или на бројеве телефона 012/250-053 и од 7.00 до 15.00 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

Photo by Maja Petric on Unsplash