Помоћ за решавање стамбених потреба у оквиру социјалног становања у заштићеним условима избеглицама које су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење стамбених јединица намењних за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 26-1/2016 од 26.01.2016. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са израдом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији намењених за социјално становање у заштићеним условима за избеглице, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, број 360-4/2015-01 од 26.10.2015. године (у даљем тексту: Уговор), закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП), општине Жабари (у даљем тексту: Општина) и Центра за социјални рад Жабари (у даљем тексту: Центар за социјални рад), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), на седници одржаној дана 01.06.2023. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 1 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима, у објекту у Жабарима

 

I. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је пружање помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 1 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима у објекту у Жабарима и то:

1. стан број 10, на спрату стамбене зграде, површине 30,32 m2,

Стамбене јединице у објектима којима управља Центар за социјални рад, дају се на коришћење, без могућности куповине, у циљу решавања стамбених потреба посебно социјално угрожених категорија избеглица.

II. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба у оквиру социјалног становања у заштићеним условима (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, a које су:
1) смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају, и бивши носиоци станарског права,
2) без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији према критеријумима Регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране УНХЦР-а, као и следеће специфичне услове:
1. социјално угрожена лица и породице које због хроничних, физичких или менталних болести или инвалидитета члана/ова породице не могу да обезбеде стамбено решење;
2. једнородитељске породице са дететом/децом млађом од 18 година и/или студентом односно студентима млађим од 26 година;
3. стара лица (самци и парови) способни за самосталан живот уз повремену подршку;

III. Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 1 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима, у објекту који се налази у Жабарима (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба, поред услова који су наведени у члану 2. да испуне и следеће услове:
1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице и да су добили држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
2. да имају пријављен боравак на територији Републике Србије;
3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
4. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
6. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
7. да нису корисници другог програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
8. да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији.

IV. Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1. Године старости

Домаћинства која чине само лица која су навршила 65 година живота за мушкарце, односно 60 година живота за жене. 20 бодова

2. Остале категорије посебно социјално угрожених породица:
– По основу инвалидности и телесног оштећења пунолетног члана, старости до 65 година, породичном домаћинству припада:
За телесно оштећење:
– за телесно оштећење 80 – 100 % 20 бодова
– за телесно оштећење 50 – 80 % 15 бодова
– за телесно оштећење до 50 % 10 бодова

За инвалидност:
– губитак радне способности 30 бодова
Ако код истог лица постоји телесно оштећење и смањење/губитак радне способности, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

– Породично домаћинство са дететом телесно инвалидним или са сметњама у развоју:
по породичном домаћинству 30 бодова

– Породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси и ХИВ инфекције и слично):
по породичном домаћинству 20 бодова

– Жртве сексуалног/породичног насиља:
по породичном домаћинству 20 бодова

-Породично домаћинство чији члан је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 20 бодова

3. Материјални положај домаћинства:
– приход до износа новчане социјалне помоћи (НСП) за конкретну породицу по основу одредби Закона о социјалној заштити 20 бодова
– приход до двоструког износа новчане социјалне помоћи (НСП) за конкретну породицу по основу одредби Закона о социјалној заштити 10 бодова

4. Једнородитељска породица:
– за једнородитељску породицу 20 бодова

5. Породично домаћинство/ једнородитељска породица које имају дете до 18 година и/или редовног ученика и/или студента до 26 година живота:
– по детету до 18 година и/или редовном ученику и/или студенту до 26 година живота: 10 бодова
6. Стамбена ситуација:
– породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова 20 бодова
– породично домаћинство смештено у колективном центру 10 бодова

Ако два, или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има лице, односно породично домаћинство где је жена носилац домаћинства односно породично домаћинство које је по оцени Комисије угроженије.

V. Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:
1) Попуњен и потписан образац пријаве (образац пријаве може се преузети у Комесаријату, код поверника за избеглице у Општини и на интернет страници Комесаријата);
2) Фотокопију избегличке легитимације/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању лична карта са чипом);
4) * Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5) * Уверење Министарства унутрашњих послова о кретању пребивалишта/боравишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, не старије од 30 дана, са подацима на којој адреси и од ког датума је пријављено пребивалиште;
6) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
7) * Уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове његовог породичног домаћинства (Булевар Војводе Мишића бр. 39, Београд);
8) * Уверење Одељења за локалну пореску администрацију Општине о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица;
9) Изјаву оверену код надлежног орган да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбено питање; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/ обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије за избор корисника;
10) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
− за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних
хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
11) Доказ о приходима:
− Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа да је незапослен и нема примања;
− Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
− Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
− Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не остварује приходе од пензије – изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
12) За чланове породичног домаћинства узраста од 15 до 26 година – доказ о школовању, а уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 9) овог става (докази о приходима);
13) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
14) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
15) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – лекарски налаз, не старији од годину дана;
16) За једнородитељску породицу прилаже се:
− потврда о смрти брачног друга;
− решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
− извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
− пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје) , а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
17) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
18) Судска пресуда или извештај Центра за социјални рад за члана породице жртву сексуалног/породичног насиља;
19) * Потврда надлежног органа да су измирене обавезе по основу уговора о закупу стамбене јединице.

Докази из става 1. овог дела подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог дела, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.
НАПОМЕНА: Доказе из става 1. тач. 4), 5), 7), 8) и 19) прибавља Комисија за избор корисника у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; прибавља уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља потврду надлежног органа да су измирене обавезе по основу уговора о закупу стамбене јединице.
Доказе из става 1. овог дела, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете пријаве на јавни позив, наведене доказе прибавити сама.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог дела, Комисија за избор корисника може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношење правилне и законите одлуке.

VI. Подношење пријава

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Општине Жабари или путем поште на адресу: Општина Жабари, ул Кнеза Милоша 103, 12 374 Жабари са напоменом „За јавни позив – РСП, Потпројекат 5 – социјално становање у заштићеним условима- ”.
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је :
од 05.06.2023. године до 05.07.2023. године.

По пријему пријава извршиће се разматрање и бодовање пристиглих пријава према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву. Подносиоци пријава које испињавају услове наведене у јавном позиву подлежу провери података о стању имовине у бази трајних решења Комесаријата и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата.

Ради додатне провере података о стању имовине Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља и уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији.

Уколико се утврди да је Подносилац пријаве сам или заједно са члановима свог породичног домаћинства који су наведени у Пријави или неко од чланова домаћинства наведен у Пријави отуђио непокретност, чиме је остварена укупна добит у вредности већој од 12000 евра, Комисија за избор корисника решењем одбија предметну Пријаву јер не испуњава услов из става 1. тачке 5. дела III. Услови за избор корисника овог јавног позива.

Уколико члан, односно чланови породичног домаћинства премину до доношења Одлуке, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве, Комисија за избор корисника разматра остале чланове без обзира да ли имају статус избеглице. Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства Комисија за избор корисника исте разматра и бодује.

Приликом доношења Одлуке, Комисија за избор корисника узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија за избор корисника наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата, као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, као и стручне обраде Центра за социјални рад за избор домаћина, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о избору корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњених услова и броју бодова (у даљем тексту: Одлука);

Комисија за избор корисника наведену Одлуку објављујe на огласној табли Центра за социјални рад, Општине и месних заједница Општине и на интернет презентацији Општине www.zabaric.rs и Комесаријата www.kirs.gov.rs.

На наведену Одлуку, лица на која се Одлука односи може уложити жалбу Oпштинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.
Након што Одлуке по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника, у складу са бројем стамбених јединица за које су одобрена средства кроз Потпројекат, утврђује Коначну листу реда првенства и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласним таблама Општине и месних заједница Општине и на интернет презентацији Општине www.zabari.org.rs и Комесаријата www.kirs.gov.rs.

Изабрани корисници стамбених јединица за социјално становање у заштићеним условима са Центром за социјални рад закључују уговор о коришћењу стамбене једнице и ближе уређују међусобна права и обавезе.

Корисници стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима не могу стећи право својине над стамбеним јединицама датим на коришћење.
Кориснику стамбене једнице може престати право коришћења уколико престну разлози социјалне угрожености, што ће бити регулисано уговором о коришћењу који закључују са Центром за социјални рад.
Стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима додељују се на коришћење изабраним корисницима у складу са расположивом структуром стамбених јединица, у складу са чланом 19в Закона о избеглицама, и то: за самца или два члана до 30 метара квадратних, а за сваког следећег члана породичног домаћинства још по 10 метара квадратних.
Плаћање текућих трошкова боравка корисника у објекту намењеном социјалном становању у заштићеним условима ближе се утврђује одговарајућом одлуком Општине.