Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину

На основу члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину („Службени гласник РС „, бр. 95/2018), члана 6, члана  7. члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – усклађени дин.изн. ….89/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07….47/2018), члана 10. и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/08, 3/13, 4/14, 7/14, 10/15, 6/17), Скупштина општине Жабари на седници одржаној 18.12. 2018. године донела  је

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ВРСТЕ ЗЕМЉИШТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ