ОБАВЕШТЕЊЕ

Snow 3237949 1920

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 40, 41, 42, 43 и 44
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2014)

 

Обавештавају се сва правна лица, предузетници и физичка лица на територији Општине Жабари да у циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано одвијање саобраћаја у насељима у општини у зимском периоду, са одређених јавних површина врши редовно уклањање снега и ледених наслага са коловоза и тротоара, као и леденица са кровова и истурених делова зграда.

Са крова и других спољних делова зграде, без обзира на намену и власништво, која се граничи са јавном саобраћајном површином, власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања опасности за за живот и здравље људи и безбедност добара и околине.

Уклоњени снег и лед са тротоара сакупља се у гомиле на тротоару или ивици коловоза, и то тако да се не затварају олуци и затрпавају сливници, да се не омета саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром, као и приступ стамбеним зградама и пословним просторијама.

          ПРОТИВ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КАО И ПРЕДУЗЕТНИКА  КОЈИ СЕ НЕ БУДУ ПРИДРЖАВАЛИ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА, БИЋЕ ПОКРЕНУТ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК.

ЗА НАВЕДЕНИ ПРЕКРШАЈ ПРАВНОГ ЛИЦА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 50.000,00 ДО 500.000,00 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 107. СТАВ 1. ТАЧКА 10,11,12,13,14., ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 ДО 50.000,00 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 107. СТАВ 2., ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА У ИЗНОСУ ОД 10.000,00 ДО 250.000,00 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 107. СТАВ 3., А ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 ДИНАРА ДО 50.000,00 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 107. СТАВ 4.  ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2014).

 

 

 Kомунални инспектор,
инспектор за друмски саобраћај и путеве и
послови планирања заштите од елементарних непогода
Ненад Вујчић