ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024. ГОДИНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,103/15 и 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021, 138/2022, 92/2023), и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“,број 125/03, 12/06, 27/2020) и члана 46. Одлуке о буџету општине Жабари за 2024. годину (Службени гласник општине Жабари”, број 35/2023) састављен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жабари за период јануар – март 2024. године.