Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2020. години

Agricultural Machine 1918989 1280

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 18.06.2020. објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години.

За одобравање средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години опредељена су средства у укупном износу од 100.311.257,23 динара.

Овим Конкурсом се расподељују средства и утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин бодовања појединих критеријума (у случајевима када је бодовање успостављено) за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

комасацију (инвестиционе радове и геодетско-техничке радове);
набавку нове опреме за наводњавање;
ископ/бушење бунара у функцији наводњавања;
студијско-истраживачкe радовe, програмe и пројектe у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију;
студијско-истраживачкe радовe, програмe и пројектe у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију;
студијско-истраживачкe радовe, програмe и пројектe у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију.

Корисник средстава у зависности од врсте радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно врсте нових инвестиционих и других улагања може да буде:

  • јединица локалне самоуправе,
  • физичко лице,
  • научноистраживачка организација: факултет и институт која је акредитована од стране одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства надлежног за послове науке за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија,
  • научноистраживачка организација за детекцију начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини: акредитован институт;
  • установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија,
  • привредно друштво,
  • предузетник,
  • земљорадничка задруга.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у просторијама Управе за пољопривредно земљиште, Грачаничка број 8 III спрат или са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно на веб страници Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за пољопривредно земљиште

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком: За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ – Пријава на конкурс за расподелу средстава за (навести врсту радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања на које се пријава односи) у 2020. години (НЕ ОТВАРАТИ) или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа на наведеној адреси, Београд, Немањина 22-26.

На полеђини коверте написати име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве.

Пријаве на Конкурс за све врсте радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за сва нова инвестициона и друга улагања подносе се закључно са 6.07.2020. године.

Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/ 3281 – 541, 011/ 3348-046 и 011/ 3282-039 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова.

 

http://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/vest/objavljen-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-izvodjenje-radova-u-2020-godini/