КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ

Lpa

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Сходно члану 7. Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. гласник општине Жабари“, број 35/2023) Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе.
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је у извештајној години, остварио приход изнад 50.000.000 динара, у обавези је да до 31. јула сваке године за коју се утврђује локална таксе за истицање фирме на пословном простору Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, поднесе путем Портала локалних пореских администрација – електронска пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору:

  • биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге
    потребе,
  • обавештење о разврставању.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“, дужан је да поднесе пријаву у року од 30 дана по:

  • почетку коришћења права, предмета и услуга,
  • настанку промене у пословању од значаја за утврђивање пореске обавезе.

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се путем Портала локалних пореских администрација – електронска пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.

Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ подноси се на обрасцу ПП ЗИ који је саставни део ове одлуке – Прилог 1.

  • Институт Михајло Пупин омогућио је да се од 18. јула 2020. године пријаве подносе и електронским путем на Порталу локалних пореских администрација (ЛПА) на адреси https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.