Општинско веће до 2020.

Надлежност и организација Општинског већа општине Жабари регулисана је Законом о локалној самоуправи ( “ Службени гласник РС “, број 129/07).
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и девет чланова општинског већа, чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године.

 • Чланови Општинског већа су:
 • Јован Лукић из Влашког Дола-председник,
 • Златко Драгутиновић из Сибнице,
 • Никодијевић Стојан из Жабара,
 • Живорад Милановић из Брзохода,
 • Сања Марјановић из Александровца,
 • Велизар Бекић из Породина,
 • Драгче Стојковић из Витежева,
 • Драган Милојевић из Кочетина,
 • Иван Андрејић из Влашког Дола,
 • Ненад Благојевић из Четережа и
 • Дејан Станишић из Александровца.

 

Послове Секретара општинског већа обавља радник општинске управе правник Небојша Марковић.Телефон 012/250-130 лок.18,канцеларија број 16.

 

Општинско веће:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
4. предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;
5. утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова, гаража и др. у јавној својини;
6. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина Општине,
7. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине,
8. стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
9. поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе.