ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) уређено је регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Централном регистру фактура.

На основу Закона Министарство финансија је донело Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

Законом је дефинисан Централни регистар фактура као систем који успоставља Министарство финансија – Управа за трезор. Такође, прописана је обавеза повериоца да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима региструју у Централном регистру фактура.

Повериоци су дужни да регистроване фактуре, односно друге захтеве за исплату (који у поступку регистрације добијају јединствен идентификациони број), доставе дужницима у року од три дана од дана регистровања са одговарајућом инструкцијом за плаћање.

У вези са наведеним регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора у којима су дужници субјекти јавног сектора, који плаћање врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, примењиваће се почев од 01. марта 2018. године.
У складу са наведеним Општина Жабари ће као дужник, субјект јавног сектора, измиривати новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату само аку су оне исправно регистроване у Централном регистру фактура, а што се утврђује провером унетих података у том регистру.

Обавештавамо све привредне субјекте о Јединственим бројевима корисника јавних средстава Општине Жабари.

Ознака

трезора

ЈБКЈСНазив

КЈС

Место

КЈС

Матични број КЈСПИБ

КЈС

Тип

КЈС

11708168Општинска управа ЖабариЖабари071624561026725561
11796355Скупштина општине ЖабариЖабари071624561026725561
11796356Председник општине ЖабариЖабари071624561026725561
11796357Општинско веће општине ЖабариЖабари071624561026725561
11796358Правобранилаштво општине ЖабариЖабари071624561026725561