ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Obavestenje

Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) уређено је регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Централном регистру фактура.

На основу Закона Министарство финансија је донело Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

Законом је дефинисан Централни регистар фактура као систем који успоставља Министарство финансија – Управа за трезор. Такође, прописана је обавеза повериоца да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима региструју у Централном регистру фактура.

Повериоци су дужни да регистроване фактуре, односно друге захтеве за исплату (који у поступку регистрације добијају јединствен идентификациони број), доставе дужницима у року од три дана од дана регистровања са одговарајућом инструкцијом за плаћање.

У вези са наведеним регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора у којима су дужници субјекти јавног сектора, који плаћање врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, примењиваће се почев од 01. марта 2018. године.
У складу са наведеним Општина Жабари ће као дужник, субјект јавног сектора, измиривати новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату само аку су оне исправно регистроване у Централном регистру фактура, а што се утврђује провером унетих података у том регистру.

Обавештавамо све привредне субјекте о Јединственим бројевима корисника јавних средстава Општине Жабари.

Ознака

трезора

ЈБКЈС Назив

КЈС

Место

КЈС

Матични број КЈС ПИБ

КЈС

Тип

КЈС

117 08168 Општинска управа Жабари Жабари 07162456 102672556 1
117 96355 Скупштина општине Жабари Жабари 07162456 102672556 1
117 96356 Председник општине Жабари Жабари 07162456 102672556 1
117 96357 Општинско веће општине Жабари Жабари 07162456 102672556 1
117 96358 Правобранилаштво општине Жабари Жабари 07162456 102672556 1