Јавни позив за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана

17.7.2018.  Извештај о утрошку буџетских средстава

17.7.2018. – Одлукa о избору програма и додели средстава из буџета опшине Жабари

06.7.2018. Предлог листе вредновања и рангирања пријављених програма удружења грађана за 2018. годину

06.7.2018. Решење о одбацивању пријава

 

 


17.5.2018.

На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,бр.51/09, 99/2011), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Жабари („Службени гласник општине Жабари “,бр.8/2018) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Жабари у 2018. години, бр. 40-01/2018-01 од 16.05.2018. године, Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Жабари, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2018. ГОДИНИ

1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које реализују и који се финансирају из буџета општине Жабари, у укупном износу од 1.490.000,00 динара (словима: милиочетристотинедеведесетхиљададинара), предвиђених Одлуком о буџету општине Жабари за 2018. годину („Службени гласник општине Жабари“, бр. 14/2017 и 1/2018) и то:

-програм 5 – пољопривредни и рурални развој, економска класификација 4819-Дотације невладиним организацијама у износу од 200.000,00 динара,
-програм 11 – социјална и дечија заштита, економска класификација 4819- Дотације  невладиним организацијама у износу од 400.000,00 динара,
-програм 13 – развој културе и информисања, економска класификација 4819-Дотације невладиним организацијама у износу од 100.000,00 динара,
-програм 14 – развој спорта и омладине, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама у износу од 350.000,00 динара.
-програм 16 – политички систем локалне самоуправе, економска класификација 4819- Дотације невладиним организацијама у износу од 440.000,00 динара.

ДЕТАЉЕ КОНКУРСА И ОБРАСЦЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ