ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Poziv

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 130/15, 101/16) и члана 2.1 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2019. годину, број 020-66/2019-01 од 16.08.2019. године („Службени гласник општине Жабари, број 6/2019“), Комисија за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА

СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2019. ГОДИНИ

I. Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији општине Жабари, да поднесу захтев за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у секторима:
– Сектор меса, и
– Шифра инвестиције 101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла оваца које се користе за производњу меса.
II. Износ средстава за инвестиције у физичка средстава пољопривредних газдинстава по овом јавном позиву за 2019. годину износи 500.000,00 динара.
III. Износ подстицајних средстава за сектор 101.2.1. је 100 % од инвестиције а максимално 100.000,00 динара по газдинству
IV. Право на коришћење средстава могу остварити газдинства која испуњавају следеће услове:
– да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем или производњом/инвестицијом на територији општине Жабари;
– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.2.1. су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ на крају инвестиције имају најмање 10, а највише 300 приплодних оваца.
Образац захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за сектор меса и за сектор воћа, грожђа, поврћа и цвећа са територије општине Жабари преузима се на писарници Општинске управе.
ч

Уз попуњен захтев се доставља:
Изјава, која се преузима на писарници Општинске управе Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2019. годину;
Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
За сектор меса: рачун или уговор као доказ о куповини квалитетних уматичених грла стоке, доказ да имају број грла у складу са мером за коју конкуришу у оквиру свог газдинства и доказ да је прибављено грло уматичено.
Доказ да је извршена уплата.
V. Захтев са пратећом документацијом предаје се на писарници Општинске управе Жабари, на адреси Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком за Комисију за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2019. годину.
VI. Период за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2019. годину, траје од дана објављивања јавног позива на сајту општине Жабари и огласној табли Општинске управе општине Жабари, па до утрошка средстава планираних за ове намене, односно најкасније до 20.12.2018. године.
Рок за пренос подстицајних средстава је 45 дана од дана пријема и достављању доказа о извршеној инвестицији.
Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати.
VII. Јавни позив ће бити објављен на сајту општине Жабари, огласној табли Општинске управе општине Жабари и месним канцеларијама.
VIII. Детаљне информације могу се добити од Комисије за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари, или на бројеве телефона 012/250-053 – 064/81-33-255 и од 7.00 до 15.00 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

Председник комисије за спровођење
мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја
Немања Трујић, маст.инж.шумарства