ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу члана 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр.16/2018), члана 13. и 16. Одлуку о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Жабари ( ” Службени гласник општине Жабари ”,број 8/2017) , члана 7. до 11. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Жабари ( ” Службени гласник општине Жабари ”, број 12/2017) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора који се налази у јавној својини општине Жабари, број: 464-4/2018-01 од 27.03.2018.године и број:464-12/2018-01 од 30.10.2018.године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора на којима општина Жабари има право јавне својине објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА
ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

А. ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ:
Расписује се јавни оглас за издавање у закуп на одређено време ( 2 године ) пословних простора ( у виђеном стању ) у насељима општине Жабари, на којем има право јавне својине има општина Жабари, поступком прикупљања писмених понуда, и то:
Жабари
1. Пословни простор (локал), површине 30,00м2 и 9,00м2 – две просторије , налази се на адреси Кнеза Милоша 58 у приземљу;
2. Пословни простор (локал), површине 16,00м2 – једна просторије , налази се на адреси Кнеза Милоша 80;
Александровац
1. Пословни простор (локал-кафана), површине 103,72м2 – локал у наставку зграде МЗ Александровац , налази се на адреси Краља Александра Обреновића;
2. Пословни простор (локал-мењачница), површине 30,00м2 – локал у наставку зграде МЗ Александровац , налази се на адреси Краља Александра Обреновића;
Влашки До
1. Пословни простор (локал-кафана), површине 68,44м2 –, налази се у згради Дома културе;
2. Пословни простор (локал), површине 68,44м2 –, налази се у згради Дома културе.

Б. ДРУГО ОГЛАШАВАЊЕ:
Расписује се јавни оглас за издавање у закуп на одређено време ( 2 године ) пословних простора ( у виђеном стању ) у насељима општине Жабари, на којем има право јавне својине има општина Жабари, поступком прикупљања писмених понуда, и то:

Ореовица
1.Пословни простор (локал А), површине 65,00м2 , са магацином површине 65,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 1155, улица Краља Петра I;
2.Пословни простор (локал Б), површине 65,00м2 , са магацином површине 65,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 1155, улица Краља Петра I;
Породин
1. Пословни простор (локал А), површине 60,00м2 , са магацином од 33,00м2 , налази се у згради Дома културе. к.п.бр. 7314, улица Маршала Тита;
2. Пословни простор (локал Б), површине 60,00м2 , са магацином од 33,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 7314, улица Маршала Тита;
3. Пословни простор (локал), површине 25,00м2 , са просторијом иза локала од 30,50м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 7314, улица Маршала Тита;
4. Пословни простор (локал), површине 20,00м2 , са магацином од 20,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 7314, улица Маршала Тита;
Брзoходе
1. Пословни простор (локал-кафана), површине 94,40м2 , са санитарним чвором и магацином, налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 3090/1, улица Светог Саве;
2. Пословни простор (локал), површине 6,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 3090/1, улица Светог Саве;
Витежево
1. Пословни простор (локал-кафана), површине 100,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 1838;
2. Пословни простор (локал), површине 50,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п. бр. 1838;
Тићевац
1. Пословни простор (локал), површине 25,00м2 , са магацинским просторима од 10,00м2 и 32,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 937;
Четереже
1. Пословни простор (локал), површине 55,25м2 , са терасом од 38,50м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 906/1, улица Станоја Главаша;
2. Пословни простор (локал-кафана), површине 52,80м2 , са санитарним чвором, налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 906/1, улица Станоја Главаша;
Сибница
1. Пословни простор (локал-кафана), површине 50,40м2 , са терасом од 30,00м2 и магацином од 32,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 788, улица Школска;
Горња Ливадица
1. Пословни простор (локал), површине 40,00м2 , са магацином од 20,00м2 и терасом од 37,50м2 , налази се на к.п.бр. 2554/2;
Миријево
1. Пословни простор (локал), површине 39,00м2 , са магацином од 24,00м2 и подрумом од 8,75м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 940;
2. Пословни простор (локал-кафана), површине 52,00м2 , налази се у згради Месне заједнице, к.п.бр. 940;
Свињарево
1. Пословни простор (локал), површине 32,24м2 , са магацином од 26,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 497;
Симићево
1. Пословни простор (локал), површине 26,50м2 , налази се у згради Месне заједнице, к.п.бр. 10525, улица Симе Симића;
2. Пословни простор (локал), површине 80,30м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 10187/1, улица Симе Симића;
3. Пословни простор (локал), површине 5,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 10187/1, улица Симе Симића.
Александровац
1. Пословни простор (локал А), површине 25,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 8417, улица Александра Обреновића;
2. Пословни простор (локал Б), површине 25,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 8417, улица Александра Обреновића;
3. Пословни простор (локал), површине 8,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 8417, улица Александра Обреновића;
4. Пословни простор (локал Ц), површине 25,00м2 , налази се у згради Дома културе, к.п.бр. 8417, улица Александра Обреновића;
5. Пословни простор (локал), површине 20,00м2 , налази се у згради Аутобуске станице, улаз из улице Омладинске, к.п.бр. 8447, улица Омладинска;
6. Пословни простор (локал), површине 25,00м2 , налази се у згради Месне заједнице Александровац, улаз из улице Мите Апотекара, к.п.бр. 8543, улица Мите Апотекара;
Полатна
1. Пословни простор (локал-кафана), површине 33,00м2 , налази се у згради Дома културе. к.п.бр. 1686.

II УСЛОВИ

Намена пословних простора: трговина на мало, угоститељство, туризам и друге услужне делатности које не загађују животну средину и не производе буку изнад дозвољеног нивоа.
Обавеза понуђача је да у Понуди наведе делатност којом жели бавити у закупљеном пословном простору.
Закупац не може да изда пословни простор у подзакуп другом лицу.
Најнижа понуђена цена за пословни простор у насељу Жабари је 400,00 динара по м2 за период од месец дана, у насељима Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Горња Ливадица и Породин је 300,00 динара по м2 за период од месец дана а за насеља Четереже, Брзоходе, Миријево, Свињарево, Тићевац, Сибница и Витежево је 200,00 динара по м2 за период од месец дана.
Најнижа понуђена цена за магацински простор, подрум и терасу умањује се за 50% од најниже понуђене цене за пословни простор.
Обавеза закупца је да поред закупнине сноси трошкове за потрошњу електричне енергије,комуналне услуге и друго.
Подносилац понуде је обавезан да уплати депозит у износу од 20% од понуђене цене.
Закупнина се плаћа у динарима и то до 10-ог у месецу за текући месец.
Понуђачу чија је понуда прихваћена депозит се урачунава у закуп, а осталим понуђачима се враћа у року од 15 дана од дана отварања понуда на рачун који је понуђач у обавези да наведе у својој понуди.
Најповољнији понуђач је обавезан да код потписивања Уговора достави две бланко Менице као гарант за редовно измирење преузетих обавеза.
Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако својом кривицом не закључи уговор у утврђеном року из позива за закључење уговора а општинско веће позива следећег понуђача са највишом понуђеном ценом на закључење уговора.
Право на учешће у поступку прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора има привредни субјекат, под условом да је код надлежног органа регистровано за обављање пословне делатности која се може обављати у пословном простору који се даје у закуп, да му није изречена мера забране обављања делатности за чије обављање је пословни простор намењен, у року од две године пре објављивања огласа за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора и да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности за чије обављање је пословни простор намењен. Право на учешће у прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора немају чланови Комисије, бивши закупци који нису измирили своје обавезе, односно дуговања према Општини по основу неплаћених закупнина и других трошкова везаних за закуп пословног простора, или по основу неплаћених обавеза према ЛПА-а, као и учесници претходног поступка за давање у закуп пословног простора који су, након што су предложени, односно одређени за закупца, одустали од закупа.
Оглас ће спровести Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора по поступку прикупљања затворених понуда јавним огласом који ће бити објављен интернет страници општине Жабари (www.zabari.org.rs), огласним таблама општинске управе Жабари и месних заједница на територији општине Жабари и штампаном медију ”Реч народа”.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине (највиша понуђена закупнина).
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходну дату понуду. Комисија ће отворити понуде и утврдити најповољнијег понуђача, применом критеријума висине понуђене закупнине.
Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима спроведеног поступка.
Закупац ступа у посед пословног простора по закључењу Уговора о закупу пословног простора кога у име општине закључује Председник општине Жабари.

III ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи за предузетнике: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број а за правна лица, назив и седиште, оверену копију решења о упису радње, односно правног лица у регистар надлежног органа, оверену копију решења о додељеном ПИБ-у, оверену копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, износ закупнине која се нуди, доказ о уплати депозита и то на следећи начин:
Прималац:Општина Жабари
Сврха уплате: Уплата депозита за закуп пословне просторије број _____________ (из огласа)
Број рачун: 840-65640-21, позив на број: 97 38 117
Износ депозита: ___________ динара ,
доказ да је подносилац пријаве, односно понуде измирио закупнину, уколико је био закупац пословног простора, назнаку пословне просторије за коју подноси пријаву, односно понуду (редни број из огласа), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком: Понуда за закуп пословног простора број _________ ( редни број пословног простора из овог Огласа ), НЕ ОТВАРАЈ, на следећу адресу: ОПШТИНА ЖАБАРИ, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора на којима општина Жабари, Кнеза Милоша број 103, 12374 Жабари. На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном.

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана јавног оглашавања предајом Понуде на писарници општинске управе Жабари или доставом путем поште на горе наведеној адреси.

VI ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда по овом огласу биће извршено дана 23.11.2018.године у 10,00 сати у сали Скупштине општине Жабари. Подносиоци понуда имају право да присуствују отварању понуда лично или путем својих овлашћених заступника који морају имати уредна овлашћења која ће се проверавати.
Преглед пословних простора може се извршити у периоду од 13.11. до 21.11. 2018. године уз претходну најаву лицу за контакт како би се договорило време обиласка.
Све ближе информације о пословном простору, који је предмет овог огласа, могу се добити код особе за контакт : Предраг Тасић, телефон 012/250-130, локал 19 или 064/81-33-266.

Број: 464 – 12 / 2018 – 01
Датум: 01.11. 2018.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ненад Радојковић