ИНСТРУКЦИЈA О ПОСТУПАЊУ ОПШТИНСКИХ – ГРАДСКИХ УПРАВА У ПРИМЕНИ И СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ бр. 1Уз-60/2021

Министарство за бригу о породици и демографију оценило је да је, у циљу обезбеђивања благовременог, целовитог, једнаког и законитог поступања општинских -градских управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда бр. 1Уз-60/2021, а у складу са Законом о државној управи, неопходно донети посебну Инструкцију којом се уређују обавезе општинских – градских управа у поступку остваривања права на права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета…..

 

……..Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су наплаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“….…..

Опширније   >>>>>>>>