JНМВ 12/2018


 24.4.2018.  Одлука о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге дератизација и сузбијања комараца
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2018

1. Позив за подношење понуда           12.04.2018. године
2. Конкурсна документација                  12.04.2018. године

 

 

ЈН 13/2018

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа).

20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива
20.04.2018    Конкурсна документација

ЈН 22/2017

20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017

 Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу број ЈН 22/2017

ЈНМВ 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ

1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine
2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine
3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine.

4. Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018. године

 

Јавна набавка МВ 11/2018

 6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број ЈН 11/2018

У поступку јавне набавке мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама, бр.404-43/2018-01 наручилац општинска управа општине Жабари, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама.
Понуда мора да бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове у поступку јавне набавке по ЗЈН.

  1. Позив за подношење понуда                   03.04.2018. године
  2. Конкурсна документација                         03.04.2018. године
  3. Изменa конкурсне документације            10.04.2018. године
  4. Конкурсна документација – измењена     10.04.2018. године
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда        10.04.2018. године

 

 

План набавки за 2018 годину

Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 Датум објаве Назив документа 
27.03.2018. Прва измена плана  јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари

 Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 План јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018.годину

 Датум објаве Назив документа  
22.01.2018 План јавних набавки за 2018.годину

Јавна набавка 9/2018

Набавка услуга:

Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници

Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

„Набавка услуга:

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници“

ЈН 8/2018

17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“ број ЈН 8/2018

ЈАВНA НАБАВКA: 7/2018

17.4.2018.   Oдлука о додели уговора за јавну набавку бр 7/2018

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КОЧЕТИНУ

Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000, 45310000

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК