ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА 2. ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПОРОДИН

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА, ДРУГЕ ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПОРОДИН, ОПШТИНА ЖАБАРИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА На јавни увид излаже се нацрт плана, Друге изменe и допунe Плана генералне регулације насеља Породин, Општине Жабари, Републике Србије, у трајању од 30 дана, и то…

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА, ПРВE ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОРЕОВИЦА

Koмисија за планове Општине Жабари, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), оглашава ЈАВНИ УВИД У…

ЈАВНИ УВИД за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општина Жабари  

1_KTP sa granicom 2.1_Izvod iz ppo_refralna karta 1_namena_prostora 2.2_Izvod iz ppo_refralna karta 2_mrez.naselja .jav.sluzb i infrast 2.3_Izvod iz PGR-a naselja Oreovica 3_Postojeca namena povrsina 4_Planirana namena povrsina TEKST Rани JU прве измене и допуне ПГР Ореовица Рани јавни увид Прве измене и допуне ПГР Ореовица

Jавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије

  [spoiler title=“Рефералне карте“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″ anchor_in_url=“no“] [custom_gallery source=“media: 3253,3257,3255,3256,3252,3254″ limit=“8″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“250″ height=“360″ title=“always“][/spoiler] [spoiler title=“Стратешка процена утицаја на животну средину“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″ anchor_in_url=“no“] [/spoiler] [spoiler title=“Нацрт просторног плана Републике Србије“ open=“no“ style=“fancy“ icon=“arrow-circle-1″ anchor_in_url=“no“] [/spoiler]   Уколико желите мапе бољег…

Планови

[accordion] [spoiler title=“Просторни план општине Жабари“ open=“no“ style=“fancy “ icon=“folder-2″ anchor=““ class=““] Tekstualni deo PPO Žabari Izveštaj_o_strateškoj_proceni_PGR_za_naselja_Aleksandrovac_VlaškiDo_Žabari_Oreovica_Porodin_Simićevo Izveštaj_o_strateškoj_proceni_uticaja_POU_za_Brzohode_Viteževo_Kočetin_Mirijevo_Pola_Svinj_Tiće_i_Četer_na_životnu_sredinu Odluka_o_nepristupanju_izrade_Strateške_procene_Prostornog_plana_opštine_Žabari_na životnu_sredinu Odluka_o_donošenju_Prostornog_plana_opštine_Žabari Odluka_o_pristupanju_izradi_Prostornog_plana_opštine_Žabari Izveštaj_o_objavljenom_javnom_uvidu_nacrta_Prostornog_plana_opštine_Žabari Рефералне карте referalna karta 2-mreza naselja funkcija javnih sluzbi referalna karta-4.1 sprovodjenje refralna karta 1 namena prostora refralna karta 3-turisticke zone i…