Позив на јавну расправу Нацрта Одлука за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлука за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину и да дају своје предлоге и примедбе Јавна расправа ће се спровести у периоду од 28.10.2021 до 17.11.2021. године. Орган надлежан…

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за утврђивање пореза на имовину

На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,…

Oдлука о стопама пореза на имовину у општини Жабари

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – др. пропис, 125/2014 – др. пропис, 95/2015 …95/2018), члана 11.став 1. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002,…

ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО

На основу члана 5. став 3. Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013,…

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ

На основу чл. 6. ст. 3. и 4, члана 7а ст. 4. и 7. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС, 47/2013 и 68/2014-др. закон…99/2018) и…

ОДЛУКA О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЖАБАРИ,

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС и 47/13…..99/2018) и члана 40. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“,број 1/19), Скупштина општине Жабари, на седници…

Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године  7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe  6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 11/2018 У поступку јавне набавке мале…