План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у процедуру припреме и усвајања буџета општине Жабари за 2025. годину

У оквиру спровођења реформе јавних финасија, у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету општине Жабари за 2025. годину, наставља се процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење процеса родно одговорног буџетирања у буџетски процес.

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Жабари посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.