ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога за Други ребаланс Буџета општине Жабари за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе. Јавна расправа ће се спровести у периоду од 27.08.2020. године до 15.09.2020. године….

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

ПОШТОВАНИ  КОРИСНИЦИ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ  На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. и 40. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019…

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 16. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 103/2015 и 72/2019), Одељење за буџет и финансије Општине Жабари доноси ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА…

Позив за јавну расправу

од 13.02.2020 до 04.3.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ Образац за сугестије на ребаланс Позив за јавну расправу Предлог Ребаланс Нацрт првог ребаланса буџета за 2020. годину      

Oдлука о буџету за 2020 годину

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став 2….

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Поштовани суграђани, Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Жабари. У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете…

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 59. става 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2017, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019) и члана 46. Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину („Службени гласник…