Позив за јавну расправу

од 13.02.2020 до 04.3.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ Образац за сугестије на ребаланс Позив за јавну расправу Предлог Ребаланс Нацрт првог ребаланса буџета за 2020. годину      

Oдлука о буџету за 2020 годину

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став 2….

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Поштовани суграђани, Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Жабари. У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете…

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 59. става 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др. закон, 103/2017, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019) и члана 46. Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину („Службени гласник…

Извештај о реализацији Буџета јануар-септембар 2019

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ  

ОДЛУКА O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 5, 29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016…

Jaвна расправа – нацрт одлуке о буџету општине

15.10.2019. Обавештење о почетку припреме Нацрта Одлуке о буџету за 2020. годину  08.11.2019. Позив за јавну расправу Нацрт буџета 2020, 08-11-2019 Образац за сугестије на Нацрт Буџета 08-11-2019.НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Жабари за за 2020. годину Ciljevi-programa-i-programskih-aktivnosti-i-lista-indikatora Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2020.-godinu Prilog-2-Obrasci-za-programsi-budžet-2020. Prilog-3-Obrazac-za-polugodišnji-izveštaj-o-učinku-programa-za-2019.-godinu Rodno odgovorno budžetiranje opštine Žabari…