Процена утицаја на животну средину

17Август 2018

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
  2. STUDIJA PROCENE UTICAJA NA S SR Projekat OTPADNE GUME ZABARI AVG 2018_

Јун 2018

  1. Обавештење потребна процена утицаја ОПШТИНА ЖАБАРИ
  2. Обевештење није потребна процена утицаја на животну средину „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА

мај 2018

  1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА
  2. ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА (ОТПАДНИХ ГУМА И ПЛАСТИКЕ), КАПАЦИТЕТА 20 ТОНА ДНЕВНО У ЖАБАРИМА НА КП БР 5153/3 У К.О. ЖАБАРИ

ЈН 20/2018

14.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO


„Стручни надзор над извођењем радова на реконструкција тротоара – поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари“ број ЈН 20/2018

  1. Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018.
  2. Poziv za podnosenje ponuda JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI    25.7.2018.

 

 

 

ЈН 1/2018

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник  РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 1/2018 „Угоститељске услуге поводом Дана општине“

10.8.2018.  Позив за подношење понуда  
10.8.2018. Конкурсна документација  

 

ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA 

04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору

17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“ број ЈН 8/2018

JН 7/2018 Одлука о измени уговора

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN

04.5.2018.  Oбавештење о закљученом уговору

17.4.2018.   Oдлука о додели уговора за јавну набавку бр 7/2018

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КОЧЕТИНУ

Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000, 45310000

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору

03.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУза јавну набавку број 19/2018 “Набавка и испорука електричне енергије“

11.7.2018. Одлукa о додели уговора.


На основу члана 55. став 1. тачка 2), и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул.
Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 19/2018
„Набавка и испорука електричне енергије“

1. Позив за подношење понуда 2018/06/27. године
2. Конкурсна документација 2018/06/27. године

 

ЈН 22/2017 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

26.7.2018. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО


20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017

 Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу број ЈН 22/2017

ЈН 16/2018 Обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN

09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO

14.6.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.6.2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.06.2018.


 

01.06.2018.       ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2018 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку радова

„Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању дела зграде за културно уметничку делатност и забаву Дома културе у Породину на кат. парц. број 7314 К.О. Породин“ број ЈН 16/2018

  1. Jaвни позив                   30.5.2018
  2. Конкурсна документација           30.5.2018.

3. измена плана набавки за 2018 годину

25.7.2018. Трећа измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 

 

24-5-2018.   Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 Датум објаве Назив документа 
27.03.2018. Прва измена плана  јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари

 Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 План јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018.годину

 Датум објаве Назив документа  
22.01.2018 План јавних набавки за 2018.годину