ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА, ПРВE ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОРЕОВИЦА

Koмисија за планове Општине Жабари, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА, ПРВE ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОРЕОВИЦА, ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

На јавни увид излаже се нацрт плана, Првe изменe и допунe Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општине Жабари, у трајању од 30 дана, и то у периоду од 16.новембра 2021. године до 16. децембра 2021. године.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид и доступан заинтересованој јавности сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова, у просторијама Општине Жабари, улица Кнеза
Милоша број 103/I, Жабари.
Физичка и правна лица примедбе на нацрт плана могу доставити у писаној форми Комисији за планове Општине Жабари, преко писарнице у приземљу зграде, у току трајања јавног увида, закључно са 16. децембром 2021. године до 15:00 часова.