ЈН 23/2018

10-10-2018. Обавештење о закљученом уговору

03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO

10-9-2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 2/2018

10-9-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

10-9-2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 23/2018

 


На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-78/2018-01 од 22.08.2018. године, Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА

Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Жабари“

број ЈН 23/2018

07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА

07-9-2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ: 23/2018