ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Жабари, Жабари, ул. Кнеза Милоша 103.

II Радно место које се попуњава:
Члан 24. радно место број 15. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Жабари
(„Службени гласник општине Жабари“, број 19/2022 и 16/2023),
„Послови припреме и извршења буџета“

Текст огласа