ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 16. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 103/2015 и 72/2019), Одељење за буџет и финансије Општине Жабари доноси

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

 У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

У оквиру спровођења реформе јавних финасија, у поступку припреме и доношења Одлуке о буџету општине Жабари за 2021. годину, наставља се процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење процеса родно одговорног буџетирања у буџетски процес.

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Жабари посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општине Жабари за 2021. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Општине Жабари: код Општинске управе Програм 9. – Основно образовања и васпитања, Програм 11.- Социјална и дечија заштита и Програм 8. – Предшколско васпитање и образовање, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру 3. програма

[button url=“https://zabari.org.rs/dokumenti/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Rodno-odgovorno-budžetiranje.pdf“ target=“self“ style=“3d“ background=“#2D89EF“ color=“#FFFFFF“ size=“3″ wide=“no“ center=“no“ radius=“auto“ icon=“icon: play“ icon_color=“#FFFFFF“ text_shadow=“none“]Oпширније[/button]