Еко накнада – појашњења

Код утврђивања еко накнаде водити рачуна:

– Предузетник који има привремену одјаву подноси пријаву до датума привремене одјаве, односно накнаду не плаћа само док траје званична привремена одјава

– Ако у току 2020 године дође до промене општине на којој обвезник обавља активност – подноси пријаву на обе општине, на пријави за стару општину уписује период од 1.1. до датума промене, а на пријави за нову општину уписује период од промене до 31.12.)

– Делатности које се обављају на терену (нпр. кречење, градња…)– подносе пријаву само за општину на којој се налази седиште, а не за све општине где повремено раде краћи период

Дистрибутивни центри производних фирми, одакле се продају претежно сопствени производи – за општине на којима се они налазе подноси се пријава по претежној делатности (производња)

– Недобитне организације које остварују само приходе од донација или чланарина – обвезници су накнаде и у пословни приходе им улазе и приходи по овом основу (Биланс успеха)

– Обвезници накнаде су и удружења, синдикати, политичке странке и друга правна лица која се региструју у посебним регистрима – они имају ПИБ, претежну шифру делатност и раззврставају се у складу са Законом о рачуноводству – испуњавају услове за подношење пријаве.

– Правна лица у стечају или ликвидацији – требало би да поднесу пријаву до дана брисања из регистра (а не до дана отварања поступка стечаја или ликвидације), при чему они опредељују претежну делатност у складу са Уредбом.

– Правна лица која имају изјаву о неактивности – могу да доставе изјаву или да поднесу пријаву са приходом из прошле године од нула динара.

Предузетници – објашњење

Закон о привредним друштвима – члан 83: Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. Физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом, сматра се предузетником у смислу овог закона ако је тим прописом то одређено. Индивидуални пољопривредник није предузетник у смислу овог закона, осим ако посебним законом није другачије уређено.

Закон о порезу на доходак грађана – члан 32:
1. физичко лице које је уписано у регистар код надлежног органа, односно организације, а порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит (предузетник),
2. физичко лице које је уписано код надлежног органа, односно организације, а порез на приходе од самосталне делатнсоти плаћа на паушално утврђени приход (предузетник паушалац).
3. обвезник пореза на доходак грађана по основу прихода од пољопривреде и шумарства – физичко лице које је носилац породичног пољопривредног газдинства уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује та област, које води пословне књиге у складу са овим законом и порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит (предузетник пољопривредник).
4. физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, као и свако друго физичко лице које обавља делатност независно од тога да ли је та делатност регистрована и порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит (у даљем тексту: предузетник друго лице).

Објављено ЛПА