Oдлука о стопама пореза на имовину у општини Жабари

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – др. пропис, 125/2014 – др. пропис, 95/2015 …95/2018), члана 11.став 1. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС, 47/2013 и 68/2014 – др. закон…99/2018) и члана 40. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19), Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 27.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
У ОПШТИНИ ЖАБАРИ