ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО

На основу члана 5. став 3. Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 95/2018 и 99/2018 – одлука УС),члана 40. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19), Скупштина општине Жабари на седници одржаној 27.11. 2019. године донела, је

ОДЛУКУ
О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ, КОД УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ