ЈНМВ 17/2017

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ

 „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији

саобраћајница на територији општине Жабари“

 БРОЈ ЈНМВ: 17/2017