Јавна набавка мале вредности по партијама – Добра

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

 објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – ДОБРА

– ПОНОВНИ ПОСТУПАК-

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА