Угоститељске услуге поводом Дана општине ЈН 1/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза
Милоша 103, 12374 Жабари
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 1/2017
„Угоститељске услуге поводом Дана општине“