Одлука о завршном рачуну Буџета за 2017.

На основу члана 32.став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Р.Србије“ број 129/07 и 83/2014), члана 77, 78 и 79 Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“ број: 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13, 142/2014, 68/15,103/15,99/2016 и 113/2017) и чл. 10 став 3 и чл. 13 став 2 Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ број 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 и 6/2017), а на предлог Општинског већа СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, на седници одржаној  донела је

    О Д Л У К У

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Опширније:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2017.ГОДИНУ