Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету

На основу члана 5 ,29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14,68/2015,103/015

и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/07 и 83/2014), члан 13. став 1. тачка 2. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“број 7/08,3/2013,4/2014,7/2014 и 10/2015 ) и Буџета општине Жабари за 2018. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 14/2017),

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  08.06.2018. године донела

 

 

О Д Л У К У

О  ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018.

ГОДИНУ

 

Опширније:

ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ