МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Број: 119-01-00098/2021-09

Датум: 29. март 2021. године

Београд

Немањина 22 – 26