Jавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места „Грађевински инспектор“

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018 и 114/2021), члана  12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-732/2022 од 31. јануара 2022. године, у складу са решењем о попуњавању слободног извршилачког радног места јавним конкурсом број 10-9/2022-01 од 23.12.2022. године,  начелник Општинске управе општине Жабари, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Жабари, Жабари, ул. Кнеза Милоша 103.

II Радно место које се попуњава:

 Члан 24. радно место број 41. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број  16/2022),

„Грађевински инспектор“

 

Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: Врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи  и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката  у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; врши надзор над извођењем појединих грађевинских радова на тим објектима; контролу грађења објеката на прописан начин;  припрема решења и налаже мере и стара се за њихово спровођење; сачињава записник о уклањању објекта односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и комуналном инспекцијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга. По потреби врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева. Обавља послове инспектора за заштиту животне средине у одсуству истог. Обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења.

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља архитектура и грађевинско инжењерства  на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора; потребне компетенције за обављање послова радног места.

Напомена: Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

 

III Место рада:

Жабари, ул. Кнеза Милоша 103

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече  од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мари Пауновић, радно место Шеф Кабинета и послови протокола,  телефон: 012/250 130 и 064/81 33 226.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Жабари, 12374 Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, са назнаком: „За конкурсну комисију“ и назнаком за које радно место се подноси пријава.

VII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је, уз пријаву на јавни конкурс, дужан да достави:

 • диплому о стеченој стручној спреми,
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • одговарајући доказ о радном искуству у струци,
 • уверење да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
 • уверење да лицу није раније престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији општине Жабари: www.zabari.org.rs

Попуњену изјаву је неопходно  доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:  

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверена на начин који је наведен у огласу о конкурсу у просторијама Општинске управе општине Жабари, у Жабарима, ул. Кнеза Милоша 103, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

За оглашено извршилачко радно место  најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

1.Организација и рад органа локалне самоуправе у Републици Србији-провераваће се усмено;

 1. Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
 2. Пословна комуникација-провераваће се усмено.

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то:

 

 1. Посебне функционалне компетенције за област рада  инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова; основе казненог права и казнених поступака; основе прекршајног права и прекршајни поступак; основе привредног права и привредног пословања; поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика; функционални јединствени информациони систем; основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом; кодекс понашања и етике инспектора)-провераваће се усмено;
 2. Посебнe функционалнe компетенцијe за одређено радно место- планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Жабари, План генералне регулације за насељена места у општини Жабари, Просторни план) – провераваће се усмено;
 3. Посебнe функционалнe компетенцијe за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објекта, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку)– провераваће се усмено;

 

 
IX  За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време. 

X Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

XI Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

XII Овај оглас се објављује на званичној интернет презентацији општине Жабари: www.zabari.org.rs и на огласној табли општине Жабари. У дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист Вечерње новости, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 10-9/2022-01 од  23. децембра 2022. године