Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Комуналац

На основу члана 36, 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ

 

  1. Јавно предузеће:

Јавно комунално предузеће Комуналац Жабари, 12374 Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, ПИБ 108772353, МБ 21064564, претежна делатност-3600-Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

 

  1. Функција за коју се врши избор:

Директор Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари.

 

III. Послови директора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада;  води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора;врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

 

Услови за именовање:

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење), испуњавају и следеће услове прописане Законом о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19) :

1) да су пунолетни и пословно способни;

2) да имају стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да имају најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да имају најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познају област корпоративног управљања;

6) да имају радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да нису чланови органа политичке странке, односно да им је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да им нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Кандидати су дужни да доставе програм који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Жабари.

 

  1. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 30 дана. Рок  почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

  1. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

–         уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у “Сл.гласнику РС“) ;

–         извод из матичне књиге рођених;

–         диплома о стручној спреми;

–         исправе којима се доказује радно искуство  (потврде, решења и други акти из којих се доказује пет година радног искуства на  пословима за које се захтева високо образовање стечено радно искуство);

–         исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предзећа  (потврде или други акти из којих се доказује да подносилац има најмање три година радног искуства на  пословима за које су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом послова које је обављало да подношења прујаве);

– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова   (потврде или други акти из којих се доказује да лице има  радно искуство у организовању и вођењу послова);

–        уверење о пословној способности ( издато од стране надлежног центра за социјални рад );

–   оверена изјава код јавног бележника да није члан органа политичке странке,односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

–         уверење надлежног органа да лице није  осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

–          уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности и

–         програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

  1. VI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Општина Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 103, 12374 Жабари, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари”.

 

VII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Чолић Љубодраг, број телефона 012/250 130.

 

VIII.   Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији  као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, коју је образовала Скупштина општине Жабари.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.

Овај оглас је објављен у  „Службеном гласнику Републике Србије“, број 141 од 23.12.2022.године као и на званичној интернет презентацији општине Жабари, www.zabari.org.rs.