ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

План инспекцијског надзора за 2023. годину

 

Kонтролне листе

 1. КЛ.бр. 1 – СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
 2. КЛ.бр. 2 – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 3. КЛ.бр. 3 – ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 4. КЛ.бр. 4 – УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
 5.  КЛ.бр 5 – ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
 6. КЛ.бр. 6 – УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
 7. КЛ.бр. 7 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 8. КЛ.бр. 8 – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
 9. КЛ.бр. 9 – УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
 10. КЛ.бр. 10 – ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
 11. КЛ.бр. 11 – ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
 12. КЛ.бр. 12 – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
 13. КЛ.бр. 13 – ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
 14. КЛ.бр. 14 – ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
 15. КЛ.бр. 15 – БАШТА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
 16. КЛ.бр. 16 – ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
 17. КЛ.бр. 17 – ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
 18. КЛ.бр. 18 – КОМУНАЛНИ РЕД
 19. КЛ.бр. 19 – МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
 20. КЛ.бр. 20 – РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
 21. КЛ.бр. 21 – СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ
 22. КЛ.бр. 22 – ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
 23. КЛ.бр. 23 – ОБЈЕКТИ, УРЕЂАЈИ, ОПРЕМА
 24. КЛ. бр. 24 – ПРОДАЈА РОБЕ ИСПРЕД ЛОКАЛА
 25. КЛ.бр. 25 – ПРОДАЈА РОБЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
 26. КЛ.бр. 26 – ИЗНОШЕЊЕ КУЋНОГ СМЕЋА
 27. КЛ.бр. 27 – САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА – FCC EKO
 28. КЛ.бр. 28 – I-УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА – Д Р В О
 29. КЛ.бр. 29 – II-УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА